Общ изглед на рафинерията"Българска петролна рафинерия" ЕООД е регистрирано с решение на Софийски градски съд на 06.01.2004 г. по ф.д. 13322/2003 г. със седалище и адрес на управление гр. София, община "Средец", ул. "Стефан Караджа" №2.

Предметът на дейност на дружеството е преработка на нефт и кондензат, производство на нефтени продукти, нефтохимически продукти и съответната търговска дейност.

Инсталация за атмосферна дестилацияЕдноличен собственик на капитала е "Проучване и добив на нефт и газ" АД, регистрирано с фирмено дело 4616/1991 г. по описа на Плевенски окръжен съд.

БПР - ЕООД е образувано чрез апортиране на активите на бившата "Инсталация за преработка на нефт и газ", която е сектор в "ПДНГ" АД и е създадена през 1994 г. Дружеството е с едностепенна система на управление.

Нощна снимка на рафинериятаПродуктите, които дружеството предлага на пазара, получени чрез дълбочинна преработка на нефт и нефтен кондензат са разтворители за лако-бояджийската промишленост - БАС, минерален терпентин, газьол със съдържание на сяра до 0.1%, котелни горива.

След реализиране на определени инвестиционни проекти се предвижда да започне производство на минерални масла. Гъвкавостта на инсталацията за атмосферна дестилация, изразяваща се във възможността за бърза промяна на технологичния режим, дава възможност за производството на голям асортимент от продукти и по-пълно задоволяване потребностите на потребителите.

Стокови резервоари Операторна зала

Пазарните предимства на "Българска петролна рафинерия" ЕООД се дължат на:

·            използване на относително добра, гъвкава и мобилна производствена технология и модерно оборудване;

·            предлагане на висококачествена продукция и широк асортимент;

·            създадени позиции на българския пазар, с тенденция за разширяването му, включително стъпване и на външни пазари;

·            добронамерени търговски взаимоотношения с бизнес партньорите си.

Парокотелна инсталация Операторна зала

Производството се осъществява по техническа документация и утвърдени технологии при ефективен физико-химичен контрол на продукти и процеси.

Дружеството има събразена със съвременните изисквания организационно-функционална структура, която създава предпоставки за ефективност на системата за управление на качеството и реализиране на документираната политика и планирани цели съгласно БДС EN ISO 9001.

Химическата лаборатория на "Българска петролна рафинерия" ЕООД е акредитирана изпитвателна лаборатория за анализ на нефт, разтворители, горива и нефтопродукти съгласно изискванията на БДС EN ISO 17025.

Автоналивна естакада Електронна везна за автоцистерни

Стратегията на "Българска петролна рафинерия" ЕООД е съобразена с пазарните тенденции и икономическите условия в страната. Винаги е търсено оптимално съотношение между високо качество и приемлива цена с цел най-пълно удовлетворяване изискванията на потребителите.

 

СЪОБЩЕНИЕ
Водовземане от подземни води чрез съществуващо водовземно съоръжение

Информация за свободен складов капацитет за ползване от лица по смисъла на чл.47, ал.12 от ЗАДС

Политика по защита на личните данни